کرونا ویروس، COVID-19 بیشتر بدانیم،چگونه مهارش کنیم